Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta

Forutsetninger og utregningsprinsipper

Sist oppdatert: 12.02.2021. Versjon: 1.7

www.kryptosekken.no er en webtjeneste som gir brukeren oversikt over sin beholdning av kryptovaluta, og hjelp med utregning for bruk til utfylling av Skattemeldingen. Dette dokumentet beskriver forutsetninger som tas og utregningsprinsipper som benyttes. Dette dokumentet er en del av PDF-rapporten Kryptosekken genererer.

valuta, krypto og fiat

Ordet valuta i denne teksten, innebefatter også kryptovaluta, med mindre annet er nevnt. I noen tilfeller vil fiat-valutaer som USD benyttes i forbindelse med investering i kryptovaluta. Vi behandler fiat-valutaen på lik måte som kryptovaluta. Vi gjør blant annet gevinst/tap-utregning og tar de med i rapporteringen til skattemeldingen på samme måte som kryptovaluta.

Fastsettelse av kurser

All fastesettelse kurser noteres og medfølger i dokumentasjonen.

- For USD, EUR, GBP, KRW og AUD benyttes valutakurs fra norges-bank.no.
- For kryptovaluta benyttes snitt av åpningskurs og sluttkurs fra coinmarketcap.com. Coinmarketcap benytter vektet snitt fra flere markedsplasser. Det varierer hvilke og hvor mange markedsplasser Coinmarketcap benytter seg av på hver enkelt valuta.
- I tilfeller hvor vi betaler et gebyr i en transaksjon og vi trenger en kurs for dette gebyret, kan vi regne ut egen kurs fra Kjøp og Salg i den transaksjonen.

Valg av inngangsobjekt ved realisering

Vi støtter per idag "Først Inn Først Ut" (FIFU/FIFO), "Sist Inn Sist Ut" (SIFU/LIFO), "Høyeste Pris pr stk Først Ut" (HPFU/HPFO) og "Laveste Pris pr stk Først ut" (LPFU/LPFO). Brukeren kan velge per skatteår hvilken strategi som ønskes benyttet. Default er FIFO.

Fastsettelse av NOK-verdi ved handel (kjøp/salg):

For å gjøre realisering, må vi fastsette enn verdi i NOK ved en handel. Denne verdien benyttes for å fastsette inngangsverdien til kjøp-valutaen og utgangsverdien til salg-valutaen. Denne verdi-fastsettelsen kan man gjøre ved enten å ta utgangspunkt i NOK-verdien til kjøps-valutaen eller NOK-verdien til salgs-valutaen på det aktuelle tidspunktet. Vi velger hvilken av dem vi benytter slik:

- Hvis en av valutaene er NOK, velges denne
- ved handel mellom kryptovaluta og USD/EUR/GBP/KRW/AUD velges den som er USD/EUR/GBP/KRW/AUD
- ved handel mellom 2 kryptovaluta, velges salg-valutaen
- hvis vi ikke har kurs på salg-valuta, benyttes kjøp-valuta

Vi støtter per idag ikke mulighet for å overstyre denne verdien, eller å ha forskjellig verdi på kjøp-valuta og salgs-valuta. Om bruker ønsker dette, kan bruker splitte det opp i 2 transaksjoner, og selge salg-valutaen til NOK, og så benytte NOK for å kjøpe kjøp-valutaen. Om noe slikt gjøres, bør det dokumenteres.

Gebyr ved handel (kjøp/salg)

Ved en handel hvor både kjøp valuta og salg valuta ikke er NOK og det er et gebyr, benytter vi gebyret for å regne inngangsverdi til (krypto)valutaen som kjøpes. Vi bruker det ikke for å regne utgangsverdien til (krypto)valutaen som selges.

Gebyr ved Forbruk

Ved Forbruk er det ikke mulig å legge inn Gebyr

Gebyr ved Overføring (inn/ut)

En Overføring er flytting av valuta inn/ut fra markedsplasser eller lommebøker. Det er lik valuta-type i begge ender, og det er ingen realisering eller endring av beholdning. Om det påføres et Gebyr ved en slik overføring vil det Gebyret realiseres til utgangsverdi 0, slik at det blir regnet som et fradrag.

Inntekt og mining

Inngangsverdi på inntekt, renter og mining, fratrukket kostnader/gebyr, vil regnes som en Gevinst på det tidspunkt du mottar den. Dette gjøres ved en realisering fra 0 (pluss eventuell kostnad) til inngangsverdien. Fra den nye skattemeldingen for 2019 vil denne gevinsten skilles ut i egen post/verdi for Annen kapitalinntekt

Rabatt ved handel

Hvis man får en rabatt på en handel, blir salgssummen redusert tilsvarende.

Ørejustering

Noen ganger kan det mangle veldig små beløp av en kryptovaluta i en beholdning for å kunne foreta et salg av denne kryptovalutaen. Ofte skyldes dette at det er avrundingsfeil, for få desimaler eller andre unøyaktigheter i rapporter. I slik tilfeller kan bruker få forslag om å opprette en Ervervs-transaksjon merket "Ørejustering". Det manglende beløpet vil da føres opp som at man har Ervervet, med inngangsverdi satt til 0. Dette gjelder manglende beløp hvis verdi er mindre enn 1 NOK på tidspunktet.

Mulighet for å Godta manglende beholdning

Bruker har ved Skatteberegning mulighet for å slå på "Godta manglende beholdning". Det betyr at hvis vi forsøker å realisere en valuta som bruker ikke har noe av, så setter vi inngangsverdi til 0 for den realiseringen. Det vil stå et notat om dette i PDF-rapporten under hver realisering hvor dette skjer.

En slik realisering av noe bruker ikke har, gjør ingen endring på beholdningen i rapporten for det skatteåret. Den generelle beholdningsoversikten til brukeren vil dog vise negativ beholdning av den valutaen, med mindre bruker får mer av den valutaen på et senere tidspunkt.

Marginhandel, Differansekontrakter, Futures og tilsvarende produkter

Vi støtter avanserte finansielle instrumenter dersom vi får en god nok datakvalitet fra børsen. I de fleste tilfeller er det en forutsetning at transaksjonene importeres ved hjelp av API, men i noen tilfeller har vi også støtte for dette med csv-import. Oppdatert informasjon finnes på importsiden til de respektive børsene hos oss.

Når du handler med instrumenter kan vi som regel ikke se på selve handelen for å fastslå den skattemessige konsekvensen. I de fleste tilfeller stiller du en sikkerhet, som igjen gir deg mulighet til å selge noe du ikke har. Siden du selger noe du ikke eier, anser vi det heller ikke som en realisasjon. Vi ser derimot på resultatet av selve handelen. Har du tjent på en handelen eller veddemålet registrerer vi det som en Inntekt, har du tapt registrerer vi det som Tap. Kostnader i form av gebyr eller renter kan påløpe separat fra selve handelen, disse registrerer vi som egne transaksjoner av typen tap på det tidspunktet du blir belastet. En enkelt handel kan dermed resultere i mange frittspende transaksjoner. Dersom du blir belastet for renter i samme kryptovaluta mer enn en gang pr. døgn vil vi slå sammen dette til en transaksjon på de børsene hvor det er mulig.

Om dette er riktig metode for registrering og rapportering av marinhandel og finansielle instrumenter er uklart. Det er derfor viktig at du selv gjør deg opp en mening om dette, og eventuelt søker juridisk bistand dersom du er usikker.

Grunnet variasjoner i hvordan de ulike børsene presenterer denne informasjonen, kan det forekomme mindre avvik mellom hvordan transaksjoner fra de forskjellige børsene håndteres.

Renteinntekter ved utlån av kryptovaluta

Vi støtter renteinntekter fra flere børser. Dette gjelder kun dersom transaksjoner importeres via API. Inngangsverdien settes til verdien omregnet til NOK på det tidspunktet du mottok den og hele verdien danner grunnlag for beregning av inntekt på denne dagen. Dersom vi ikke har kurs for den aktuelle valutaen settes inngangsverdi til 0 NOK.

Inntil 22.04.2019 fikk alle renteinntekter 0 NOK i inngangsverdi. Dette ble endret etter en presisering fra Skatteetaten.

Bitfinex

Enkelte handler på Bitfinex vil resultere i en negativ beholdning av en valuta. Bitfinex korrigerer dette automatisk med to "Settlement"-transaksjoner. En i valutaen du som mangler, den andre i en vilkårlig valuta hvor det er positiv beholdning. Kryptosekken støtter ikke at det stiftes gjeld. Vi flytter derfor automatisk den Settlement-transaksjonen som korrigerer det negativebeholdning, til ett sekund før i tid enn transaksjonen som skapte den negative beholdningen. For transaksjoner som øker beholdningen benyttes "Erverv", for transaksjoner som reduserer beholdningen benyttes "Tap".

Lån av kryptovaluta

Ved lån av kryptovaluta, er det også varierende hva og hvordan det rapporteres til oss. Et lån kan blant annet tilbakebetales i en 3. valuta, uten at det er referanse til hvilket lån det gjelder.

Ved opptak av lån, fører vi det som Erverv. Det vil si inngangsverdi settes til 0. Ved tilbakebetaling av lån (avdrag) fører vi det som Tap (utgangsverdi settes til 0). Renter som blir belastet undeveis blir ført som Tap. Om renter derimot blir lagt til totalen på lånet, gjør vi ingen behandling, utover Tapsføring når lånet betales ned.

Vi holder ikke oversikt over hvor mye som er lånt. Dette må bruker selv finne og oppgi på egnet sted i skattemeldingen, om lånet krysser et årsskifte.

Kort utstedt av markedsplasser

Noen markedsplasser usteder egne debit-kort hvor man ved bruk kan bli trukket fra sin beholdning av kryptovaluta. I noen tilfeller ser vi ikke selve transaksjonene fra kortet, men bare når det overføres til kort-kontoen. I de tilfeller setter vi den overføringen som Forbruk. Hvis det går tid fra overføring til faktisk bruk, vil dette ikke gi korrekt skatteberegning.

Avrunding

Kryptosekken benytter seg av 18 desimaler. Ved utfylling av felter i skattemeldingen skal man bare oppgi hele kroner. I tidligere versjoner av selvangivelsen ble det spesifisert at man skulle avrunde ned til nærmeste hele krone (med andre ord å fjerne ører). I dag er det ikke lenger spesifisert hvordan det skal gjøres, men Kryptosekken velger fortsatt avrunding ned til nærmeste hele krone.