Kryptosekken logo

Forutsetninger og utregningsprinsipper

Sist oppdatert: 21.04.2019. Versjon: 1.3

www.kryptosekken.no er en webtjeneste som gir brukeren oversikt over sin beholdning av kryptovaluta, og hjelp med utregning for bruk til utfylling av Skattemeldingen. Dette dokumentet beskriver forutsetninger som tas og utregningsprinsipper som benyttes. Dette dokumentet er en del av PDF-rapporten Kryptosekken genererer.

Ordet valuta i denne teksten, innebefatter også kryptovaluta, med mindre annet er nevnt.

Fastsettelse av kurser

All fastesettelse kurser noteres og medfølger i dokumentasjonen.

- For USD, EUR, KRW og AUD benyttes valutakurs fra norges-bank.no.
- For kryptovaluta benyttes snitt av åpningskurs og sluttkurs fra coinmarketcap.com. Coinmarketcap benytter vektet snitt fra flere markedsplasser. Det varierer hvilke og hvor mange markedsplasser Coinmarketcap benytter seg av på hver enkelt valuta.
- I tilfeller hvor vi betaler et gebyr i en transaksjon og vi trenger en kurs for dette gebyret, kan vi regne ut egen kurs fra Kjøp og Salg i den transaksjonen.

Valg av inngangsobjekt ved realisering

Vi støtter per idag "Først Inn Først Ut" (FIFU/FIFO), "Sist Inn Sist Ut" (SIFU/LIFO), "Høyeste Pris pr stk Først Ut" (HPFU/HPFO) og "Laveste Pris pr stk Først ut" (LPFU/LPFO). Brukeren kan velge per skatteår hvilken strategi som ønskes benyttet. Default er FIFO.

Fastsettelse av NOK-verdi ved handel (kjøp/salg):

For å gjøre realisering, må vi fastsette enn verdi i NOK ved en handel. Denne verdien benyttes for å fastsette inngangsverdien til kjøp-valutaen og utgangsverdien til salg-valutaen. Denne verdi-fastsettelsen kan man gjøre ved enten å ta utgangspunkt i NOK-verdien til kjøps-valutaen eller NOK-verdien til salgs-valutaen på det aktuelle tidspunktet. Vi velger hvilken av dem vi benytter slik:

- Hvis en av valutaene er NOK, velges denne
- ved handel mellom kryptovaluta og USD/EUR/KRW/AUD velges den som er USD/EUR/KRW/AUD
- ved handel mellom 2 kryptovaluta, velges salg-valutaen
- hvis vi ikke har kurs på salg-valuta, benyttes kjøp-valuta

Vi støtter per idag ikke mulighet for å overstyre denne verdien, eller å ha forskjellig verdi på kjøp-valuta og salgs-valuta. Om bruker ønsker dette, kan bruker splitte det opp i 2 transaksjoner, og selge salg-valutaen til NOK, og så benytte NOK for å kjøpe kjøp-valutaen. Om noe slikt gjøres, bør det dokumenteres.

Gebyr ved handel (kjøp/salg)

Ved en handel hvor både kjøp valuta og salg valuta ikke er NOK og det er et gebyr, benytter vi gebyret for å regne inngangsverdi til (krypto)valutaen som kjøpes. Vi bruker det ikke for å regne utgangsverdien til (krypto)valutaen som selges.

Gebyr ved Forbruk

Ved Forbruk er det ikke mulig å legge inn Gebyr

Gebyr ved Overføring (inn/ut)

En Overføring er flytting av valuta inn/ut fra markedsplasser eller lommebøker. Det er lik valuta-type i begge ender, og det er ingen realisering eller endring av beholdning. Om det påføres et Gebyr ved en slik overføring vil det Gebyret realiseres til utgangsverdi 0, slik at det blir regnet som et fradrag.

Rabatt ved transaksjon

Hvis man får en rabatt på en transaksjon, blir denne bakt inn i totalsummen

Inntekt og mining

Inngangsverdi på inntekt, renter og mining, fratrukket kostnader/gebyr, vil regnes som en Gevinst (til 3.1.12 Annen inntekt) på det tidspunkt du mottar den. Dette gjøres ved en realisering fra 0 (pluss eventuell kostnad) til inngangsverdien.

Bitfinex

Enkelte handler på Bitfinex vil resultere i en negativ beholdning av en valuta. Bitfinex korrigerer dette automatisk med to "Settlement"-transaksjoner. En i valutaen du som mangler, den andre i en vilkårlig valuta hvor det er positiv beholdning. Kryptosekken støtter ikke at det stiftes gjeld. Vi flytter derfor automatisk den Settlement-transaksjonen som korrigerer det negativebeholdning, til ett sekund før i tid enn transaksjonen som skapte den negative beholdningen. For transaksjoner som øker beholdningen benyttes "Erverv", for transaksjoner som reduserer beholdningen benyttes "Tap".

Ørejustering

Noen ganger kan det mangle veldig små beløp av en kryptovaluta i en beholdning for å kunne foreta et salg av denne kryptovalutaen. Ofte skyldes dette at det er avrundingsfeil, for få desimaler eller andre unøyaktigheter i rapporter. I slik tilfeller kan bruker få forslag om å opprette en Ervervs-transaksjon merket "Ørejustering". Det manglende beløpet vil da føres opp som at man har Ervervet, med inngangsverdi satt til 0. Dette gjelder manglende beløp hvis verdi er mindre enn 1 NOK på tidspunktet.

Mulighet for å Godta manglende beholdning

Bruker har ved Skatteberegning mulighet for å slå på "Godta manglende beholdning". Det betyr at hvis vi forsøker å realisere en valuta som bruker ikke har noe av, så setter vi inngangsverdi til 0 for den realiseringen. Det vil stå et notat om dette i PDF-rapporten under hver realisering hvor dette skjer. En slik realisering av noe bruker ikke har, gjør ingen endring på beholdningen i rapporten for det skatteåret. Den generelle beholdningsoversikten til brukeren vil dog vise negativ beholdning av den valutaen, med mindre bruker får mer av den valutaen på et senere tidspunkt.

Marginhandel

Vi støtter marginhandel fra følgende børser: Bitfinex, Kraken og Bitmex. Dette gjelder kun dersom transaksjoner importeres via API. Til forskjell fra en vanlig handel ser vi ikke på selve handelstransaksjonen. Siden du kjøper og selger for lånt krypto, anser vi det heller ikke som realisering. Vi ser derimot på resultatet av selve handelen. Har du tjent på en marginhandel registrerer vi det som en Inntekt, har du tapt registrerer vi det som Tap. Kostnader i form av gebyr eller renter kan påløpe separat fra selve handelen, disse registrerer vi som egne transaksjoner av typen tap. En enkelt marginhandel kan dermed resultere i mange frittspende transaksjoner. Dersom du blir belastet for renter i samme kryptovaluta mer enn en gang pr. døgn vil vi slå sammen dette til en transaksjon. Om dette er riktig metode for registrering og rapportering av marinhandel er uklart. Det er derfor viktig at du selv gjør deg opp en mening om dette, og eventuelt søker juridisk bistand dersom du er usikker.

Renteinntekter ved utlån av kryptovaluta.

Vi støtter renteinntekter fra Poloniex og Bitfinex. Dette gjelder kun dersom transaksjoner importeres via API. For transaksjoner importert fra og med 22.04.2019 settes inngangsverdien til verdien i NOK på dagen du mottok rentene. Samme beløp rapporters på lik linje med en ordinær kapitalinntekt. Før 22.04.2019 har renteinntekter fått 0 NOK i inngangsverdi, dette har ført til at inntekten ikke vil komme til beskatning før den realiseres.